REGLER OG BETINGELSER

Balance Danmark Medlemssite

1. Generelle bestemmelser vedrørende medlemskab af Balances Arbejdsmiljø Medlemsside
1.1 Medlemskab af Balance ApS’s Medlemsside reguleres af nærværende vilkår og betingelser, og det er medlemmets ansvar at læse og sætte sig ind i disse vilkår og betingelser herunder eventuelle ændringer heraf. Nærværende vilkår og betingelser erstatter alle tidligere vilkår og betingelser gældende for Balances medlemsside.

1.2 Medlemsskabet er en kontraktmæssig aftale mellem Balance ApS (i det efterfølgende kaldet Balance) og dig personligt, som repræsentant for din virksomhed, (i det følgende kaldet “medlemmet”). Medlemsskab er personligt. Der kan kun registreres en person pr. medlemsskab.

1.3 Medlemmet forpligter sig til at sikre, at ingen uautoriserede personer får adgang til medlemmets oplysninger, og det er medlemmets ansvar at holde sine oplysninger opdaterede og ajour.

1.4 Balances medlemsside er gældende indtil andet meddeles, og Balance forbeholder sig ret til at opsige medlemskabet uden varsel til medlemmet. Medlemskabet fortsætter dog i den periode der er betalt for.

1.5 Balance forbeholder sig ret til at ændre medlemssidens vilkår og betingelser ved at give medlemmet meddelelse herom enten via Balances webside, via e-mail eller nyhedsbrev.

1.6 Balance forbeholder sig ret til efter eget skøn at opsige et medlemsskab af Balances medlemsside, hvis medlemskabet misligholdes. En sådan misligholdelse kan f.eks. bestå af grov eller respektløs opførsel over for Balance, kriminelle handlinger eller handlinger, som generelt opfattes som amoralske og uetiske, eller som udgør et brud på nærværende vilkår og betingelser. Herunder tillægger Balance sig retten til at opsige medlemsskab ved alle former for snyd, eksempelvis hvis medlem deler sit medlemsskab med andre.

1.7 Det er medlemmets ansvar på forhånd at informere sin arbejdsgiver og indhente arbejdsgiverens forudgående samtykke, såfremt et sådant samtykke kræves, hvis medlemmet forventer at medlemsskabet betales af arbejdsgiveren. Balance kan på ingen måde gøres ansvarlig for medlemmets undladelse af at informere sin arbejdsgiver herom eller medlemmets undladelse af at indhente arbejdsgiverens forudgående samtykke.

1.8 Hvis ydelser fra medlemssiden bruges til private formål af medlemmet, kan denne brug være skattepligtig. Medlemmet har pligt til at informere de relevante myndigheder eller arbejdsgiver herom og at betale alle de skatter og gebyrer, som denne brug er underlagt. Balance fralægger sig ethvert ansvar for de skatter eller skattepligtelser, der påhviler medlemmet i denne henseende.

2. Brug af persondata
2.1 Medlemmet accepterer og giver sit samtykke til Balances registrering og behandling af persondata, der vedrører medlemmets brug af Balances medlemsside i henhold til gældende lov og nærværende vilkår og betingelser. De persondata der registreres, vil udelukkende blive behandlet og opbevaret med det formål, at kunne informere om tilbud fra Balance og administrere medlemskabet. Ethvert andet formål kræver yderligere og udtrykkeligt samtykke fra medlemmet.

2.2 Balance bærer ansvaret for beskyttelsen af persondata. medlemmer af medlemssiden har ret til at indhente oplysninger om, hvilke data der er registreret om deres person hos Balance ved at indsende en skriftlig og personligt underskrevet anmodning til Balance. Medlemmer har også ret til at kræve, at Balance retter eller fjerner eventuelle data vedrørende medlemmet, der er forkerte eller ufuldstændige. Endvidere kan medlemmet til enhver tid opsige sit medlemskab af Balances medlemside, ved at skrive en e-mail fra den registrerede e-mailadresse herom.

3. Andre bestemmelser
3.1 Nærværende vilkår og betingelser reguleres af og skal fortolkes i henhold til dansk lovgivning med undtagelse af de lovpligtige bestemmelser, der gælder i henhold til lovgivningen i andre lande, Tvister, der måtte opstå som følge af eller i relation til Balance, skal afgøres af de danske domstole som eksklusivt værneting.

3.2 Man betragtes som nyt medlem, hvis man genopretter medlemskabet igen efter opsigelse.

3.3 Efter tilmelding kan medlemskab ikke afmeldes før 3 mdr. efter oprettelsesdatoen.

3.4 Medlemskabet og hermed betaling løber for 1 år ad gangen. Ved tilmelding betales første abonementsperiode for de resterende måneder i året, herefter følger normal abonnemensperiode som er gældende fra januar til december.

3.5 Betalingsperiode er bindende, hvilket betyder at ønsker man at forlade Balances medlemsside før betalingsperioden ophører er betalingen bindende.

4. Opsigelse af medlemskab
4.1 Ønskes medlemskabet af Balances medlemsside ophørt, kan dette gøres ved at sende en e-mail herom fra den registrerede e-mailadresse eller kontaktformular fra Balances hjemmeside.Opsigelse inden d. 30-11 i indeværende år betragtes som opsagt til tiden. Abonnementet udløber med udgangen af december.

4.2 Betales abonnementet ikke, betragtes det som misligholdelse af nærværende aftale, hvorved Balance iht. punkt 1.6 vil opsige medlemsskabet.