Mobning på arbejdspladsen kan føre til stress

Desværre støder jeg oftere på medarbejder der på grund af mobning på arbejdspladsen rammes af stress. En situation jeg finder helt uacceptabel og alene føre tilbage til ledelsen. Det er ofte svært at finde en entydig årsag til mobning på arbejdspladsen men uklar organisering af arbejdet, uklare roller og rollekonflikter, øget arbejdsmængde, stress og generel utilfredshed med ledelsen kan være årsager her til.

Dårligt arbejdsmiljø
Mobning er et komplekst fænomen, der ofte får mulighed for at udvikler sig på arbejdspladser, hvis det psykiske arbejdsmiljø er dårligt.

Nye undersøgelser viser, at et psykisk arbejdsmiljø der bland andet er præget af:

  • Mangelfuld ledelse
  • Utilfredshed med ledelsen
  • Uklar organisering
  • Uklare roller og rollekonflikter
  • Øget arbejdsmængde

Ofte kendetegner arbejdspladser med mobning. Det skal ikke tage bogstaveligt, men ses som årsager der er med til at skabe et arbejdsklima hvor stress, frustration, og modstridende krav skaber usikkerhed, frygt, negativ adfærd og aggressioner som kan føre til mobning.

Synlig ledelse
Hvis man ledelsesmæssigt ikke sikre en hensigtsmæssig og synlig organisering af arbejdet, medføre det ofte at de forskellige roller og arbejdsfordelinger er uklare og dermed opstår konflikterne. Medarbejderne får en oplevelse af modsatrettede krav til arbejdet, manglende ledelse og en usikkerhed omkring opgaver og kollegaer. En adfærd der hurtigt øger risikoen for stress og mobning.

Ledelse og mobning hænger sammen, hvilket undersøgelserne også tydeligt viser. Manglende ledelse opfattes af medarbejderne som inkompetent, fraværende og at de er konfliktsky eller uvidende om, hvordan konflikter skal håndteres. Især to typer af ledelse har via undersøgelsen vist sig, at have sammenhæng med mobning:

  • Laissez-faire ledelse, hvor lederne er svage og forsøger at undgå, at tage beslutninger. Det giver plads til magtkampe mellem medarbejderne.
  • Tyrannisk ledelse, hvor lederne kontrollerer og ydmyger medarbejderne. Det skaber frustration og utilfredshed blandt medarbejderne.

Mere arbejde, højre krav
Mange medarbejder oplever også øget arbejdsmængder med høje krav, men uden indflydelse, herunder bl.a. selvorganisering. Dette kan indirekte føre til mobning, idet det kan opleves som uretfærdig, mangle på respekt og forståelse for situationen. Det kan skabe en situation, hvor der skal findes en syndebuk og dermed opstår konflikten.

Magtkampe og interaktion
Mobningen kan opstå på alle niveauer i organisationen, oftest ser jeg det kollegaer imellem på en arbejdsplads. Nogle oplever dog også mobning fra chefen. Mobning kan opstå når nogle medarbejde direkte eller indirekte tager magten på bekostning af andre. Det kan være en uformel kamp om faglige og sociale positioner, hvor nogle medarbejdere havner i udsatte positioner og dermed gør dem sårbare ift. mobning.

Ofte opstår mobning, hvis medarbejdere føler deres position truet, bl.a. ser jeg det på arbejdspladser, hvor nye medarbejdere udsættes for mobning, i ”håb” om at få dem til at indordne sig efter de gældende normer, eller fordi ”gamle” medarbejder er bange for at miste status og opgaver eller føler sin arbejdsplads truet . Det kan også ses på arbejdspladser, hvor de enkelte faggrupper har stærke identiteter og modarbejder hinanden.

Sådan noget som talemåde, tonefald og måden man siger tingen til hinanden på, kan være med til at skab grobund for mobning. Jeg oplever bl.a. blandt nogle faggrupper, at der kan være en vis jargon på arbejdspladsen som ikke altid matcher alle medarbejder, her kan mobningen opstår, hvis man som medarbejder ikke lige er med på denne jargon. Handlinger og udtryk kan opleves som unødigt rå og grænseoverskridende af nogle medarbejdere.

Nogle typer har større risiko for at blive mobbeoffer
Undersøgelser viser, at de fleste af dem, der bliver mobbet på arbejdspladsen, ofte er dem der skiller sig ud fra gruppen af medarbejdere og dermed har en større risiko for at blive mobbet end andre. Ny forskning tyder på, at personer, som bekymrer sig meget og oplever usikkerhed, uro eller tænker meget over tingene, har en øget risiko for at blive udsat for mobning.

Skab en god kultur
Det er kulturen på arbejdspladsen der enten kan stoppe eller tillader mobning.
Hvis der ikke tages fat om mobningen, der ikke er en politik for håndteringen af mobning, hvor ledelsen ikke tør afdække eller spørge ind til problematikken og reagere på det, så er der en klar grobund for mobning og mistrivsel på arbejdspladsen.

Hvis der derimod tales åbent om konflikterne, lederne tager ansvar og sætter sig i karakter og vise vejen for god trivsel, så skabes der en kultur med en god grobund for et godt psykisk arbejdsmiljø, der ikke tillader mobning og stress.

Få hjælp til stress og trivsel på arbejdspladsen

Kortakt mig